Logo H99 Gold    

PRESIDENT SECURITIES a.s.
zapsaná v OR vedeném KS v Ústí n. L., sp. zn. B1964
Farského 5829, 430 01 Chomutov
IČO: 27155994, DIČ: CZ27155994 

Jak společnost PRESIDENT SECURITIES a.s. naplňuje požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”)

1.    PRESIDENT SECURITIES a.s. jako správce osobních údajů
Společnost PRESIDENT SECURITIES a.s. se zabývá provozováním hotelu a apartmánů, kde nabízí hotelové služby, proto se správa osobních údajů týká především zákazníků (hotelových hostů), zaměstnanců společnosti, dodavatelů služeb a materiálu a také všech ostatních osob, které se vyskytnou v prostorách hotelu.

2.    Kategorie osobních údajů, které PRESIDENT SECURITIES a.s. spravuje a účel, ke kterému osobní údaje slouží
Většina osobních údajů, se kterými PRESIDENT SECURITIES a.s. pracuje, se týká kontaktních údajů hotelových hostů a údajů potřebných pro vedení evidence cizinců na našem území. Tyto údaje společnost využívá pro svou podnikatelskou činnost. Jedná se především o jméno a příjmení, adresu, státní příslušnost, datum narození telefonní číslo a e-mailová adresa hotelových hostů, příp. jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail těch osob, které zastupují dodavatele služeb a materiálu potřebných pro chod hotelu.
Zaměstnanci poskytují více osobních dat, ale vše podléhá zákonným povinnostem (především zpracování mezd, důchodové pojištění, zpracování daní, apod.). Účelem těchto osobních údajů je tedy naplnění pracovních smluv a všech úkonů, které s touto agendou souvisí.
Poslední kategorií osobních údajů je záznam z kamerového systému, který je instalován uvnitř i v okolí hotelu. Záznam je uchováván po nezbytně dlouhou dobu za účelem ochrany bezpečnosti osob pohybujících se v areálu i za účelem ochrany majetku společnosti.

3.    Poskytování osobních údajů třetím osobám
Žádné z výše uvedených osobních údajů nejsou poskytovány třetím osobám, vyjma našich zpracovatelů, kteří nám poskytují účetnické služby a služby zpracování personální agendy, služby zajišťování BOZP a PO, služby IT ochrany, služby zajišťování bezpečnosti objektu, služby pracovního lékařství, apod. Dále jsme povinni poskytovat osobní údaje státním institucím či orgánům činným v trestním řízení. Osobní údaje jsou poskytovány třetím zemím pouze v případě, že hotelový host pochází z této třetí země. Potom probíhá komunikace mezi recepcí a tímto hostem za účelem poskytnutí služby ubytování.
4.    Uchovávání a likvidace osobních údajů
Veškeré osobní údaje jsou uchovávány po nezbytně dlouhou dobu, kterou vyžadují zákonné povinnosti a kterou ukládá PRESIDENT SECURITIES a.s. archivační řád. Ten respektuje i jiné než zákonné povinnosti společnosti. Vzhledem k tomu, že zákazníci často požadují zpětně doklady o ubytování, je nutné uchovávat nezbytné dokumenty pro případné reklamace či následné požadavky zákazníků. Po uplynutí archivační doby veškeré dokumenty obsahující osobní údaje likvidujeme jak v listinné podobě, tak v elektronické podobě.
5.    Zabezpečení osobních údajů
Osobní údaje v naší správě jsou chráněny několika způsoby. První ochranou je zabezpečovací systém hotelu včetně kamerového systému, který je napojen na zabezpečovací firmu. Druhou ochranou je zabezpečení softwarové, které je několikastupňové a třetí ochranou je organizační zabezpečení, kde s osobními údaji pracují pouze osoby k tomu určené a kompetentní.

6.    Práva subjektů údajů
Dle čl. 13 – 20, Nařízení má subjekt (tedy nositel) osobních údajů právo na informace o tom, jak je s jeho údaji nakládáno, jaký je účel pro jejich zpracování, jak dlouho jsou uchovávány. Dále má právo na opravu nepřesných údajů a právo na výmaz, pokud tomu nebrání zákonné povinnosti správce.

V Chomutově, dne 23. 5. 2018

Kontaktujte nás

Hotel99 v Chomutově - umístění Hotel99 na mapěHotel99 - ubytování Chomutov

Farského 5829
430 01 Chomutov

 

Recepce: 

Telefon: +420 474 336 966
Telefon: +420 702 254 124
 

Jsme zapsáni v obchodním rejstříku pod číslem B 1964 vedeným u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem